NOTIFICAREA DESCHIDERII PROCEDURII DE FALIMENT

Nr. 1293 Data emiterii : 14.12.2016

1. Date privind dosarul: Număr dosar 4520/86/2014*, Tribunalul Suceava, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic: Mitric Laura-Iuliana;
2. Arhiva instanţei: Adresa: Mun. Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 62, jud. Suceava, Programul arhivei instanţei 09-13;
3. Debitor: S.C. MICA INDUSTRIE ŞI PRESTĂRI SERVICII SRL Cajvana, C.U.I. 756668, sediul social: oraş Cajvana, nr. 1996, jud. Suceava, Nr. O.R.C. J33/604/1991;
4. Creditori: conform tabel definitiv actualizat al creanțelor nr. 1201/14.11.2016;
5. Lichidator judiciar: Lexinsolv S.P.R.L., cu sediul social în mun. Suceava, str. Zamcei nr. 5, jud. Suceava, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II 0101, Tel/Fax 0230551784, E-mail: lexinsolv@yahoo.com, reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Ec. Ceucă Ion;
6. Subscrisa: Lexinsolv S.P.R.L. Suceava, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. MICA INDUSTRIE ŞI PRESTĂRI SERVICII SRL Cajvana, conform sentinței nr. 691 din data 22.11.2016 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia a II-a Civilă, în dosar nr. 4520/86/2014*, în temeiul art. 108 alin (1) şi art. 109 alin (1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei

NOTIFICĂ

7. Intrarea debitorului în procedura de faliment având în vedere că:
 nu a fost aprobat planul de reorganizare propus de debitorul S.C. MICA INDUSTRIE ŞI PRESTĂRI SERVICII SRL Cajvana.
7.1. Debitorul S.C. MICA INDUSTRIE ŞI PRESTĂRI SERVICII SRL Cajvana are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să predea gestiunea societăţii şi să depună la dosarul cauzei lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii, precum şi documentele de proprietate pentru bunurile mobile şi imobile în vederea inventarierii și sigilării bunurilor societăţii.
7.2. Creditorii debitorului S.C. MICA INDUSTRIE ŞI PRESTĂRI SERVICII SRL Cajvana care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este 06.01.2017.
În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.
7.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare in faliment :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 06.02.2017.
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este 24.02.2017.
Termenul limită pentru soluţionarea contestaţiilor la tabelul suplimentar 28.02.2017.
Termenul pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 06.03.2017.
8. Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE:
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.
 Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
 Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru.
Restricţii pentru creditori:
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Notificare MIPS – PDF

Notificare MICA INDUSTRIE ȘI PRESTĂRI SERVICII