1. Date privind dosarul: Număr dosar 7955/86/2017, Tribunal Suceava, Secţia a II-a Civilă;
Judecător sindic: Cosovăț Andrei;
2. Arhiva instanţei: Adresa: Mun. Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 62, jud. Suceava, Programul arhivei instanţei 09-13;
3. Debitor: S.C. STIL GLASS SRL Suceava; C.U.I. 19161369, sediul social: mun. Suceava, str. Traian Vuia, nr. 11, clădirea pavilion secție, birou 3A, et. 2 jud. Suceava, Nr. O.R.C. J33/1360/2006;
4. Creditori: S.C. CONEF GAZ SRL, S.C. AMA SRL, S.C. GRAZIE MILLE SRL, S.C. DANS MARKET SRL, S.C. SKAY PLASTICS SRL, S.C. MAPAROM SRL, S.C. CARTONAJUL SRL, D.G.R.F.P. Iași, Municipiul Suceava;
5. Administrator judiciar: Lexinsolv I.P.U.R.L. Suceava, sediul social: Mun. Suceava, str. Zamcei nr. 5, jud. Suceava, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II – 0101, Tel/Fax 0230551784, E-mail: lexinsolv@yahoo.com, reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Ec. Ceucă Ion;
6. Subscrisa Lexinsolv I.P.U.R.L. Suceava, în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. STIL GLASS SRL Suceava, conform încheierii nr. 663 din 15.12.2017 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia a II-a Civilă, în dosar nr. 7955/86/2017 în temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 100, alin. (1) şi urm. din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, coroborate cu art. 71 alin. (1) şi art. 67, alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (6), art. 74 şi art. 67, alin. (2) din acelaşi act normativ

NOTIFICĂ

7. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului S.C. STIL GLASS SRL Suceava prin încheierea nr. 663 din 15.12.2017 pronunţată de Tribunalul Suceava, secţia a II-a civilă, în dosarul 7955/86/2017.
7.1. Debitorul S.C. STIL GLASS SRL Suceava are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
7.2. Creditorii debitorului S.C. STIL GLASS SRL Suceava se pot opune deschiderii procedurii generale de insolvenţă, în termen de 10 zile de la primirea prezentei notificări, conform prevederilor art. 71, alin. (2) din Legea nr. 85/2014.
7.3. Creditorii debitorului S.C. STIL GLASS SRL Suceava trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.3.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 26.01.2018.
În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
7.3.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 15.02.2018.
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 07.03.2018.
Termenul pentru depunerea raportului prevăzut la art. 97 din Legea nr. 85/2014 este 21.01.2018.
8. Adunarea creditorilor:
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar;
Adresa: Mun. Suceava, str. Zamcei nr. 5, jud. Suceava, Data 19.02.2018, Ora 10:00 având ca ordine de zi:
prezentarea situaţiei debitorului;
desemnarea/confirmarea Comitetului creditorilor;
confirmarea/ înlocuirea administratorului judiciar şi al onorariului acestuia.
9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul Suceava pentru efectuarea menţiunii.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
 Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
 Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.
Restricţii pentru creditori:
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă).

Notificare STIL GLASS – PDF

 

Notificare deschidere procedura generala STIL GLASS