1. Date privind dosarul: Număr dosar 3501/86/2019, Tribunal Suceava, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic: Codrean Gheorghe;
2. Arhiva instanţei: Adresa: Mun. Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 62, jud. Suceava, Programul arhivei instanţei 09-13;
3. Debitor: S.C. JOSSY – NIK S.R.L.; C.U.I. RO10636529, sediul social în mun. Câmpulung Moldovenesc, Calea Bucovinei, nr. 227, jud. Suceava, Nr. O.R.C. J33/333/1998;
4. Creditori: Conform tabel definitiv al creanțelor nr. 308/25.05.2020;
5. Lichidator judiciar: Lexinsolv I.P.U.R.L. Suceava, sediul social: Mun. Suceava, str. Zamcei nr. 5, jud. Suceava, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II – 0101, Tel/Fax 0230551784, E-mail: lexinsolv@yahoo.com, reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Ec. Ceucă Ion;
6. Subscrisa Lexinsolv I.P.U.R.L. Suceava, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. JOSSY – NIK S.R.L. Câmpulung Moldovenesc, conform sentinţei nr. 401/13.11.2020 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia a II-a Civilă, în dosar nr. 3501/86/2019, în temeiul art. 145, alin. (1), lit. B) din Legea privind procedura insolvenţei

NOTIFICĂ

7. Intrarea debitorului în procedura generală de faliment având în vedere că:
 a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care s-a propus intrarea debitorului în procedura generală de faliment, conform Sentinţei nr. 401/13.11.2020 pronunţată în dosarul menţionat mai sus.
7.1. Debitorul S.C. JOSSY – NIK S.R.L. Câmpulung Moldovenesc are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii generale de faliment să predea gestiunea societăţii şi să depună la dosarul cauzei lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii, precum şi documentele de proprietate pentru bunurile mobile şi imobile în vederea sigilării bunurilor societăţii.
7.2. Odată cu deschiderea procedurii generale de faliment s-a dispus dizolvarea debitorului S.C. JOSSY – NIK S.R.L. Câmpulung Moldovenesc și ridicarea dreptului de administrare a acestuia de către administratorul special.
7.3. Creditorii debitorului S.C. JOSSY – NIK S.R.L. Câmpulung Moldovenesc care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.3.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este 22.12.2020.
În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
7.3.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor: 08.01.2021.
Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul suplimentar 22.01.2021.
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 29.01.2021.
8. Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE:
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.
 Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
 Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru.
Restricţii pentru creditori:
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea privind procedura insolvenţei).

Notificare falim. JOSSY-NIK – PDF

Notificare faliment SC JOSSY-NIK SRL