1. Date privind dosarul: Număr dosar 2656/86/2022, Tribunalul Suceava, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic: Turcu Rodica;
2. Arhiva instanţei: Adresa: Mun. Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 62, jud. Suceava, Programul arhivei instanţei 09-13;
3. Debitor: S.C. MATIAS-TIMS SRL; C.U.I. 39989286, sediul social: sat Șcheia, com. Șcheia, str. Aviatorului, nr. 64, jud. Suceava, Nr. O.R.C. J33/1523/2018;
4. Creditori: Banca Tansilvania, A.J.F.P. Suceava, S.C. Bucovplast SRL, S.C. Forest Home SRL, S.C. Vodafone România S.A, S.C. Deeanti Automotive SRL;
5. Lichidator judiciar: LEXINSOLV S.P.R.L. Suceava, sediul social: Mun. Suceava, str. Zamcei nr. 5, jud. Suceava, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO – 0101, Tel/Fax 0230551784, E-mail: lexinsolv@yahoo.com, reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Ec. Ceucă Sergiu;
6. Subscrisa: LEXINSOLV S.P.R.L. Suceava, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. MATIAS-TIMS SRL conform încheierii nr. 215/29.08.2022 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia a II-a Civilă, în dosar nr. 2656/86/2022, în temeiul art. 99 alin. (1) şi art. 100, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. 71 alin. (1) şi art. 67, alin. (1) din acelaşi act normativ,

NOTIFICĂ

7. Deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitorului S.C. MATIAS-TIMS SRL, prin încheierea nr. 215/29.08.2022 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 2656/86/2022.
7.1. Debitorul S.C. MATIAS-TIMS SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67, alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2. Creditorii debitorului S.C. MATIAS-TIMS SRL se pot opune deschiderii procedurii simplificate de insolvenţă, în termen de 10 zile de la primirea prezentei notificări, conform prevederilor art. 71, alin. (2) din Legea nr. 85/2014.
7.3. Creditorii debitorului S.C. MATIAS-TIMS SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.3.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 12.10.2022.
În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
7.3.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea în BPI a tabelului preliminar al creanţelor: 21.10.2022.
Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar 28.10.2022.
Termenul pentru întocmirea, afișarea şi publicarea în BPI a tabelului definitiv al creanţelor este 14.11.2022.
Termenul pentru depunerea raportului prevăzut la art. 97 din Legea nr. 85/2014 este 07.10.2022.
8. Adunarea creditorilor:
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar;
Adresa: Mun. Suceava, str. Zamcei nr. 5, jud. Suceava, Data 25.10.2021, Ora 10:00 având ca ordine de zi:
prezentarea situaţiei debitorului;
desemnarea/confirmarea Comitetului creditorilor;
confirmarea/înlocuirea lichidatorului judiciar şi stabilirea onorariului acestuia. Lichidatorul judiciar propune confirmarea sa și a onorariului lunar de 1.500 lei stabilit de judecătorul sindic prin încheierea nr. 215/29.08.2022.
10. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava pentru efectuarea menţiunii.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.
 Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
 Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru.
Restricţii pentru creditori:
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea privind procedura insolvenţei).

Notificare MATIAS-TIMS – PDF

Notificare MATIAS-TIMS