1. Date privind dosarul: Număr dosar 92/86/2023, Tribunalul Suceava, Secţia a II-a Civilă;
  2. Arhiva instanţei: Adresa: Mun. Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 62, jud. Suceava, Programul arhivei instanţei 09-13, adresă mail: trsv-arh2civila@just.ro;
  3. Debitor: S.C. AGN GLASS S.R.L.; C.U.I. 36052280, sediul social în mun. Suceava, str. Universității, nr. 42A, et. I, jud. Suceava, Nr. O.R.C. J33/663/2016;
  4. Creditori: conform tabel definitiv al creanțelor;
  5. Administrator judiciar: LEXINSOLV S.P.R.L. Suceava, sediul social: Mun. Suceava, str. Zamcei nr. 5, jud. Suceava, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II – 0101, Tel/Fax 0230551784, E-mail: lexinsolv@yahoo.com, reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Ec. Ceucă Sergiu;
  6. Subscrisa: LEXINSOLV S.P.R.L. Suceava, în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. AGN GLASS S.R.L., conform încheierii nr. 12/18.01.2023 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia a II-a Civilă, în dosar nr. 92/86/2023, în temeiul art. 137 din Legea privind procedura insolvenţei,

 

ANUNȚĂ

 

Se convoacă adunarea creditorilor la data de 25.04.2024, ora 11:00, la sediul administratorului judiciar din mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 5, jud. Suceava, având ca ordine de zi votarea planului de reorganizare înregistrat sub nr. 136/21.03.2024 propus de debitorul S.C. AGN GLASS SRL Suceava.

Alte mentiuni: Planul de reorganizare a fost depus la grefa Tribunalului Suceava, Secţia a II-a Civilă, la data de 21.03.2024.

Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducatorul unităţii.

Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace, până în ziua și la ora fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar, conform art. 48, alin. (4) din Legea nr. 85/2014.

Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator cu cel putin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

> Planul de reorganizare propus poate fi consultat de orice persoană interesată la sediul debitorului şi sediul administratorului judiciar, pe cheltuiala solicitantului.

Pentru informatii suplimentare vă puteţi adresa administratorului judiciar.

Plan reorganizare AGN GLASS – PDF

Plan reorganizare AGN GLASS