1. Date privind dosarul: Număr dosar 1313/86/2016, Tribunalul Suceava, Secţia a II-a Civilă;
Judecător sindic: Puha Cristina Diana;
2. Arhiva instanţei: Adresa: Mun. Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 62, jud. Suceava, Programul arhivei instanţei 09-13;
3. Debitor: S.C. POP IONYSILARYS SRL Negrileasa; C.U.I. 25989456, sediul social: com. Stulpicani, sat Negrileasa, nr. 6, jud. Suceava, Nr. O.R.C. J33/733/2009;
4. Creditori: A.J.F.P. Suceava, S.C. E.ON Energie România S.A., Ocolul Silvic Stulpicani, SC POPVIO TRANS SRL, SC BARDIONUT SRL, SC DORINELU SRL, SC GREEN FOREST SRL, PFA Onica C. Nicu;
5. Lichidator judiciar: Lexinsolv S.P.R.L. Suceava, sediul social: Mun. Suceava, str. Zamcei nr. 5, jud. Suceava, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II – 0101, Tel/Fax 0230551784, E-mail: lexinsolv@yahoo.com, reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Ec. Ceucă Ion;
6. Subscrisa: Lexinsolv S.P.R.L. Suceava, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. POP IONYSILARYS SRL Negrileasa conform încheierii nr. 244 din 22.04.2016 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia a II-a Civilă, în dosar nr. 1313/86/2016, în temeiul art. 99 alin. (1) şi art. 100, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. 71 alin. (1) şi art. 67, alin. (1) din acelaşi act normativ,

NOTIFICĂ

7. Deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitorului S.C. POP IONYSILARYS SRL Negrileasa, prin încheierea nr. 244 din 22.04.2016 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 1313/86/2016.
7.1. Debitorul S.C. POP IONYSILARYS SRL Negrileasa are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67, alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2. Creditorii debitorului S.C. POP IONYSILARYS SRL Negrileasa se pot opune deschiderii procedurii simplificate de insolvenţă, în termen de 10 zile de la primirea prezentei notificări, conform prevederilor art. 71, alin. (2) din Legea nr. 85/2014.
7.3. Creditorii debitorului S.C. POP IONYSILARYS SRL Negrileasa trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.3.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 01.06.2016.
În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
7.3.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor: 10.06.2016.
Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar 20.06.2016.
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 20.06.2016.
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 05.07.2016.
Termenul pentru depunerea raportului prevazut la art. 97 din Legea nr. 85/2014 este 27.05.2016.
8. Adunarea creditorilor:
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar;
Adresa: Mun. Suceava, str. Zamcei nr. 5, jud. Suceava, Data 15.06.2016, Ora 10:00 având ca ordine de zi:
prezentarea situaţiei debitorului;
desemnarea/confirmarea Comitetului creditorilor;
confirmarea/ înlocuirea lichidatorului judiciar şi al onorariului acestuia.
10. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava pentru efectuarea menţiunii.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.
 Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
 Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru .
Restricţii pentru creditori:
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea privind procedura insolvenţei).

Notificare POP IONYSILARYS – PDF

Notificare deschidere procedură POP IONYSILARYS