NOTIFICAREA DESCHIDERII PROCEDURII DE FALIMENT
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1933/86/2016, Tribunalul Suceava, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic: Mitric Laura-Iuliana;
2. Arhiva instanţei: Adresa: Mun. Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 62, jud. Suceava, Programul arhivei instanţei 09-13;
3. Debitor: S.C. DUMISTRELI SRL Suceava, C.U.I. 27009486, sediul social: mun. Suceava, str. LT. Mircea Damaschin, nr. 1 B, jud. Suceava, Nr. O.R.C. J33/369/2010;
4. Creditori: conform tabel definitiv al creanțelor nr. 1052/30.09.2016;
5. Lichidator judiciar: Lexinsolv S.P.R.L., cu sediul social în mun. Suceava, str. Zamcei nr. 5, jud. Suceava, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II 0101, Tel/Fax 0230551784, E-mail: lexinsolv@yahoo.com, reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Ec. Ceucă Ion;
6. Subscrisa: Lexinsolv S.P.R.L. Suceava, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. DUMISTRELI SRL Suceava, conform sentinței nr. 723 din data 09.12.2016 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia a II-a Civilă, în dosar nr. 1933/86/2016, în temeiul art. 147 din Legea privind procedura insolvenţei

NOTIFICĂ

7. Intrarea debitorului în procedura simplificată a falimentului având în vedere că:
 a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care s-a propus intrarea debitorului în procedura simplificată a falimentului, conform Sentinţei nr. 723 din data de 09.12.2016 pronunţată în dosarul menţionat mai sus.
7.1. Debitorul S.C. DUMISTRELI SRL Suceava are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii simplificate a falimentului să predea gestiunea societăţii şi să depună la dosarul cauzei lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii, precum şi documentele de proprietate pentru bunurile mobile şi imobile în vederea sigilării bunurilor societăţii.
7.2. Odată cu deschiderea procedurii simplificate a falimentului s-a dispus dizolvarea debitorului S.C. DUMISTRELI SRL Suceava și ridicarea dreptului de administrare a acestuia de către administratorul special.
7.3. Creditorii debitorului S.C. DUMISTRELI SRL Suceava care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.3.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este 20.02.2017.
În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
7.3.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor: 02.03.2017.
Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar 09.03.2017.
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este 27.03.2017.
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 27.03.2017.
8. Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE:
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.
 Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
 Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru.
Restricţii pentru creditori:
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea privind procedura insolvenţei).
10. Semnătură
LEXINSOLV S.P.R.L. Suceava
Ec. Ceucă Sergiu

Notificare DUMISTRELI – PDF

Notificare deschiderii procedurii de faliment S.C. DUMISTRELI SRL