ANUNŢ PRIVIND MODIFICAREA PLANULUI DE REORGANIZARE

Nr.: 1290

Data emiterii: 24.09.2019

Date privind dosarul: Număr dosar 7955/86/2017, Tribunal Suceava, Secţia a II-a Civilă;

Judecător sindic: Cosovăț Andrei;

  1. Arhiva instanţei: Adresa: Mun. Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 62, jud. Suceava, Programul arhivei instanţei 09-13;
  2. Debitor: S.C. STIL GLASS SRL Suceava; C.U.I. 19161369, sediul social: mun. Suceava, str. Traian Vuia, nr. 11, clădirea pavilion secție, birou 3A, et. 2 jud. Suceava, Nr. O.R.C. J33/1360/2006;
  3. Creditori: conform tabel definitiv al creanțelor;
  4. Administrator judiciar: Lexinsolv I.P.U.R.L. Suceava, sediul social: Mun. Suceava, str. Zamcei nr. 5, jud. Suceava, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II – 0101, Tel/Fax 0230551784, E-mail: lexinsolv@yahoo.com, reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Ec. Ceucă Ion;
  5. Subscrisa Lexinsolv I.P.U.R.L. Suceava, în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. STIL GLASS SRL Suceava, conform încheierii nr. 663 din 15.12.2017 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia a II-a Civilă, în dosar nr. 7955/86/2017, în temeiul art. 137 din Legea privind procedura insolvenţei

ANUNŢĂ

 Modificarea planului de reorganizare aflat în desfășurare în dosarul în cauză, modificare propusă de debitorul S.C. STIL GLASS SRL Suceava, a fost depusă la grefa Tribunalului Suceava, Secţia a II-a Civilă și va fi supusă votului adunării creditorilor la ședința convocată la data de 02.10.2019, ora 14, la sediul administratorului judiciar desemnat.

Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducatorul unităţii.

Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar/lichidator judiciar, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului.

Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator cu cel putin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

> Modificarea planului de reorganizare propusă poate fi consultată de orice persoană interesată la sediul debitorului şi sediul administratorului judiciar, pe cheltuiala solicitantului.

Pentru informatii suplimentare vă puteţi adresa administratorului judiciar.

In atasament propunerea de modificare a planului de reorganizare.

Plan reorganizare modificat

MODIFICARE PLAN REORGANIZARE S.C. STIL GLASS S.R.L.