1. Date privind dosarul: Număr dosar 1470/86/2019, Tribunalul Suceava, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic: Hariton Daniela Loredana;
2. Arhiva instanţei: Adresa: Mun. Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 62, jud. Suceava, Programul arhivei instanţei 09-13;
3. Debitor: S.C. TIMPROD-SERVICE S.R.L.; C.U.I. RO33680132, sediul social în mun. Suceava, str. Aleea Dumbrăvii, nr. 12D, jud. Suceava, Nr. O.R.C. J33/636/2014;
4. Creditori: Liceul Tehnologic Special Bivolărie, D.G.R.F.P. Iași – A.J.F.P. Suceava;
5. Administrator judiciar: LEXINSOLV I.P.U.R.L. Suceava, sediul social: Mun. Suceava, str. Zamcei nr. 5, jud. Suceava, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II – 0101, Tel/Fax 0230551784, E-mail: lexinsolv@yahoo.com, reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Ec. Ceucă Ion;
6. Subscrisa: LEXINSOLV I.P.U.R.L. Suceava, în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. TIMPROD-SERVICE S.R.L., conform sentinței nr. 360/20.09.2019 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia a II-a Civilă, în dosar nr. 1470/86/2019, în temeiul art. 99 alin. (1) şi art. 100, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. 71 alin. (1) şi art. 67, alin. (1) din acelaşi act normativ,

NOTIFICĂ

7. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului S.C. TIMPROD-SERVICE S.R.L., prin sentința nr. 360/20.09.2019 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 1470/86/2019.
7.1. Debitorul S.C. TIMPROD-SERVICE S.R.L. are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67, alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2. Creditorii debitorului S.C. TIMPROD-SERVICE S.R.L. se pot opune deschiderii procedurii generale de insolvenţă, în termen de 10 zile de la primirea prezentei notificări, conform prevederilor art. 71, alin. (2) din Legea nr. 85/2014.
7.3. Creditorii debitorului S.C. TIMPROD-SERVICE S.R.L. trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.3.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 25.10.2019.
În temeiul art. 114, alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
7.3.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea în BPI a tabelului preliminar al creanţelor: 20.11.2019.
Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar 27.11.2019.
Termenul pentru întocmirea şi publicarea în BPI a tabelului definitiv al creanţelor este 02.12.2019.
Termenul pentru depunerea raportului prevăzut la art. 97 din Legea nr. 85/2014 este 30.10.2019.
8. Adunarea creditorilor:
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar;
Adresa: Mun. Suceava, str. Zamcei nr. 5, jud. Suceava, Data 25.11.2019, Ora 10:00, având ca ordine de zi:
prezentarea situaţiei debitorului;
desemnarea/confirmarea Comitetului creditorilor;
confirmarea/înlocuirea administratorului judiciar şi stabilirea onorariului acestuia. Administratorul judiciar propune confirmarea onorariului lunar de 1.500 lei stabilit de judecătorul sindic prin sentința nr. 360/20.09.2019.
10. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava pentru efectuarea menţiunii.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.
 Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
 Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru.
Restricţii pentru creditori:
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea privind procedura insolvenţei).
Notificare TIMPROD-SERVICE – PDF

Notificare TIMPROD-SERVICE