1. Date privind dosarul: Număr dosar 61/86/2020, Tribunalul Suceava, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic: Garabet Iuliana;
2. Arhiva instanţei: Adresa: Mun. Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 62, jud. Suceava, Programul arhivei instanţei 09-13;
3. Debitor: S.C. ISTRA S.R.L.; C.U.I. 3664020, sediul social în mun. Suceava, Str. 22 Decembrie, nr. 11, jud. Suceava, Nr. O.R.C. J33/511/1993;
4. Creditori: conform tabelului definitiv al creanțelor;
5. Administrator judiciar: LEXINSOLV I.P.U.R.L. Suceava, sediul social: Mun. Suceava, str. Zamcei nr. 5, jud. Suceava, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II – 0101, Tel/Fax 0230551784, E-mail: lexinsolv@yahoo.com, reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Ec. Ceucă Ion;
6. Subscrisa: LEXINSOLV I.P.U.R.L. Suceava, în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. ISTRA S.R.L., conform încheierii nr. 41/05.02.2020 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia a II-a Civilă, în dosar nr. 61/86/2020, în temeiul art. 137 din Legea privind procedura insolvenţei

ANUNŢĂ

Se convoacă adunarea creditorilor la data de 26.11.2020, ora 11:00, la sediul administratorului judiciar din mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 5, având ca ordine de zi votarea planului de reorganizare înregistrat sub nr. 662/28.10.2020 propus de debitorul S.C. ISTRA S.R.L. Suceava.
[] Alte mențiuni: Planul de reorganizare va fi depus la grefa Tribunalului Suceava, Secţia a II-a Civilă, la data de 02.11.2020. Punctul de vedere al administratorului judiciar privind posibilitățile de reorganizare judiciară a debitorului S.C. ISTRA S.R.L. este prezentat în raportul de activitate nr. 663/28.10.2020 existent la dosarul cauzei și publicat în BPI.
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar/lichidator judiciar.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE
> Planul de reorganizare propus poate fi consultat de orice persoană interesată la sediul debitorului şi sediul administratorului judiciar, pe cheltuiala solicitantului.
> Pentru informații suplimentare vă puteţi adresa administratorului judiciar.

Plan reorganizare ISTRA – pdf

Plan reorganizare SC ISTRA SRL